Wat we doen

INSPIR8ION is gespecialiseerd in het vertalen van complexe materie naar de praktijk en het leggen van verbindingen die niet iedereen direct ziet of vanzelfsprekend acht. We helpen je graag met ons team bestaande uit zeer ervaren adviseurs met indrukwekkende track records en talentvolle jongeren met vaak een verfrissende kijk op bestaande uitdagingen. Heb je een uitdagend vraagstuk op het gebied van Digitalisering, Europa of Duurzaamheid? Dan staan wij klaar om je te helpen.

Geopolitieke Ontwikkelingen

Na een wereldwijde pandemie, voedseltekorten en prijsstijgingen door de onrust in de Oekraïne en het gebrek aan vertrouwen in de overheid worden wij geconfronteerd met uitdagingen die de huidige generaties in Europa nauwelijks meegemaakt hebben. Vanuit INSPIR8ION geloven wij erin dat wij het vertrouwen mede kunnen herstellen door ons te focussen op de duurzaam digitale ontwikkeling van organisaties en over de grenzen van organisaties in de publieke en private sector heen in nauwe samenwerking met de samenleving en wetenschap. Geopolitieke ontwikkelingen zijn in het huidige politieke landschap niet weg te denken, maar hoe je ermee omgaat maakt een enorm verschil. En dat is precies waar wij in uitblinken als team. Wij bieden je handelingsperspectief in een complexe context, ontzorgen je geheel, of vullen de (tijdelijke) gaten op die ontstaan door een gebrek aan capaciteit of specifieke competenties. 

digitalisering

In een steeds verdere digitaliserende samenleving en economie is het van belang om de digitale hygiëne en vaardigheden van organisaties op orde te hebben, digitale diplomatie toe te passen, en kennis te hebben van de meest relevante bouwblokken van een toekomstbestendige digitale infrastructuur.  Dit vormt de basis voor  de belangrijkste primaire processen, producten en diensten om optimale digitale inclusie te bereiken. Benieuwd hoe wij je kunnen helpen? Ga dan snel naar de onderwerpen behorende tot het thema Digitalisering.

Europa

De ‘twin transition’ (digitalisering en duurzaamheid) wordt door de Europese Commissie als geen andere overheidsentiteit erkent. Maar om te begrijpen wat ‘Europa’ beweegt, hoe zij tot besluiten komen en waar financiering voor beschikbaar is moet je de juiste route kennen. Door onze rol in diverse adviescommissies, Horizon projecten en het hebben van een uitgebreid netwerk op politiek en ambtelijk niveau in Brussel, helpen wij je de juiste weg te vinden en succesvol te zijn in Europa. Meer weten over hoe je de Europese Commissie kunt beïnvloeden of welke financieringsmogelijkheden er zijn? Zie de onderwerpen behorende tot het thema Europa. 

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid gaat niet enkel over het reduceren van onze CO2 uitstoot als samenleving, maar om het duurzaam ontwikkelen van producten, diensten en organisaties en steden in het algemeen en het opbouwen en onderhouden van netwerken.  Wij helpen je om alternatieve waarde modellen te creëren, een digitale infrastructuur (of een gedeelte daarvan) neer te zetten die circulaire en energie transities versnelt, supply chains te optimaliseren en duurzame mobiliteit vorm te geven. Meer weten? Zie de onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid.

Scroll naar boven

"Never become so much of an expert that you stop gaining expertise!"

Digitalisering

Digitalisering is een breed begrip en raakt bijna alle aspecten van iedere organisatie. Het biedt enorm veel mogelijkheden, maar brengt ook risico’s met zich mee. Daarnaast is het veel meer dan enkel een ‘IT’ onderwerp. Het is een van de meest belangrijke uitgangspunten voor de (nieuwe) strategie van een organisatie en de daarbij behorende keuzes.

Wanneer goed toegepast zorgt het voor een ander organisatie DNA met als ultieme doel het ondersteunen van de primaire processen en de doelgroepen die men daarmee bedient. Of het nu medewerkers, burgers of bedrijven zijn. Juist om deze reden richten wij ons vanuit INSPIR8ION niet enkel op de ‘techniek’, maar ook de menselijke en veranderkundige kant van digitalisering. 

Thema's

DIGITALE ECONOMIE

Digitalisering leidt tot fundamentele veranderingen in de Nederlandse samenleving. Overheden en bedrijven maken meer en meer gebruik van data en algoritmes om innovatieve diensten en producten aan te bieden die niet meer weg te denken zijn of juist nieuwe kansen beloven. Denk aan de opkomst van online platforms, nieuwe vormen van geld, zoekmachines en Internet of Things. De digitale economie biedt met deze innovaties overheden, bedrijven en burgers waardevolle kansen, maar brengt ook ’uitdagingen met zich mee die dwingen tot strategische keuzes. INSPIR8ION adviseert overheden, bedrijven, en andere belanghebbenden over hoe om te gaan met deze veranderingen, door middel van marktstudies, impactanalyses en strategisch advies.

Digitale Inclusie

De term ‘digitale inclusie’ verwijst naar acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de digitale samenleving. Enerzijds gaat het om het wegwerken van ICT-gerelateerde drempels, zoals digitale vaardigheden en toegang tot digitale apparaten en het internet. Anderzijds moeten mensen ondersteund worden en de kans krijgen om zelf hun digitale weg te zoeken, bijvoorbeeld door gebruiksvriendelijke websites en apps te ontwikkelen en begrijpelijke taal te gebruiken. Wij helpen overheden en bedrijven om meer digitaal inclusief te denken, handelen en ontwikkelen, met als primaire doel het betrekken en bereiken van alle doelgroepen in de samenleving. Hierin werken wij samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties om tot een positieve kruisbestuiving te komen waarin digitale inclusie meer de regel dan uitzondering is. Wij zetten de gebruiker weer centraal.

Digitale Vaardigheden

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker om mee te kunnen in de hedendaagse samenleving, zowel in je werk als privé. Het gaat enerzijds om operationele vaardigheden in het gebruik van online diensten, digitale apparaten en softwaretoepassingen op de computer of tablet. Daarnaast betreft het ook vaardigheden op het gebied van informatieverwerking en beoordeling, online communicatie, privacy bescherming en beveiliging. Uit ervaring weten wij dat organisaties die vol inzetten op digitalisering vaak te maken hebben met niet of onvoldoende digitaal-vaardige medewerkers, waardoor de kloof binnen en buiten de organisatie toeneemt. Door middel van een quick-scan en trainingen helpt INSPIR8ION organisaties digitaal vaardig te worden,de juiste mensen aan te trekken voor de lange termijn en het huidige personeelsbestand klaar te stomen voor de toekomst.

Digitale Infrastructuur

Technologie ontwikkelt zich tegenwoordig sneller dan ooit en veel organisaties hebben moeite om bij te blijven. Dat vormt een probleem, want het effectief kunnen toepassen van technologie is cruciaal om succesvol te zijn, en soms zelfs om te overleven. Dat geldt met name voor overheden en bedrijven die optimale service aan hun klanten, partners en medewerkers als kernwaarde hebben. Een solide infrastructuur is dan ook de belangrijkste basis voor elke digitale organisatie. Wij helpen organisaties met het inzichtelijk maken van de huidige infrastructuur, doen aanbevelingen om deze te upgraden, vervangen of aan te vullen, en stellen eisen, randvoorwaarden en wensen op op om een gerichte uitvraag te doen aan marktpartijen die mogelijk onderdelen van de gewenste infrastructuur kunnen leveren.

Digitale Weerbaarheid

Lange tijd was de gedachte dat digitalisering en het internet de wereld transparanter zouden maken en de macht eerlijker zouden verdelen. Maar er klinkt steeds vaker kritiek: de machtspositie van overheden en tech-bedrijven, de opkomst van nepnieuws en het verlies aan vertrouwen ondermijnen de samenleving. Welke mogelijkheden zijn er om het vertrouwen in de digitale wereld te herstellen? In de digitale wereld van vandaag delen mensen hun persoonlijke gegevens met talloze websites, apps en uiteindelijk de aanbiedende organisaties. Helaas hebben we maar weinig te vertellen over de manier waarop of de plaats waar deze gegevens worden gebruikt. Het ontbreekt aan een digitaal vertrouwenskader. Door organisaties geschikte hulpmiddelen en advies op maat te bieden, waarmee ze de digitale weerbaarheid van hun doelgroepen kunnen stimuleren, stellen we hen in staat om zelf te beslissen over wat ze online delen en met wie op een veilige, integere en betrouwbare wijze.

Digitale Identiteit

Het boeken van reizen, het afnemen van diensten van de digitale overheid, of het onderhouden van sociale contacten: de internetrevolutie heeft ons veel gebracht. Om al deze diensten veilig te kunnen aanbieden, hebben bedrijven en overheden datanodig van mensen. Zodat ze bijvoorbeeld kunnen bepalen wie iemand is, waar hij werkt en of hij zich niet als iemand anders voordoet. Het online verifiëren van identiteiten zit de afgelopen jaren enorm in de lift. Een digitale identiteit is een online identiteit die staat voor een persoon, organisatie of apparaat (Internet of Things). Zo’n identiteit bevat tal van karakteristieken. Bijvoorbeeld een naam, geboortedatum, adres, gebruikersnaam, wachtwoord, of BSN-nummer, maar bijvoorbeeld ook iemands surfgedrag. Al deze informatie kan worden gebruikt om een identiteit te achterhalen. Wij kennen de kansen en uitdagingen die een digitale identiteit met zich meeneemt als geen ander als ‘huisadviseur’ van de Europese Commissie en Nederlandse overheden en bedrijven. Daarom bieden wij passende inzichten en oplossingen om te komen tot een toekomstbestendige digitale identiteit voor jouw medewerkers, klanten, burgers en bedrijven.

Data & AI

De samenleving wordt met rasse schreden een informatiesamenleving. Gebruik van data biedt grote kansen om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Het is belangrijk om de verschillende aspecten van de inzet van data – juridisch, politiek, ethisch en maatschappelijk – op het juiste moment en met de juiste mensen te bespreken en samen keuzes te maken. Binnen overheidsorganisaties en bedrijven worden veel experimenten met data uitgevoerd, maar deze experimenten lopen vaak vertraging op, onvoldoende pilots komen tot opschaling, er wordt dubbel leergeld betaald en er gaat te veel mis op het vlak van rechtmatigheid, privacy en ethiek. De oorzaken liggen op de vlakken van besluitvorming en cultuur, een gebrek aan invulling van systeemfuncties, en afstand tussen beleid en (technologische) uitvoering. Met acties gericht op deze vlakken, kan het potentieel van data voor maatschappelijke opgaven beter benut worden. INSPIR8ION helpt jouw organisatie de juiste keuzes te maken en data en AI in te zetten op een ethische wijze die bijdraagt aan de duurzaam digitale ontwikkeling van onze samenleving.

Privacy & Ethiek

Privacywetgeving geeft organisaties een kader waarbinnen ze zich mogen bewegen. Het gaat er niet alleen om wat binnen de kaders van de wet past, maar ook om het negatief effect op individuele betrokkenen of de samenleving als geheel. Dit is waar het bredere, ethische kader van privacy een belangrijke rol speelt. Ethiek gaat niet alleen om “het goede doen”. Zodra je rekening houdt met de morele waarden van klanten of burgers, zorgt dit ervoor dat je product of dienst beter aansluit op de wensen van de markt. Dit kan gezien worden als een positief imago- en reputatie-voordeel. Hier is een duidelijke parallel te zien met duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook dit wordt een steeds belangrijker thema waarover organisaties verantwoording moeten afleggen aan medewerkers en externe stakeholders. Organisaties die ook vanuit ethisch oogpunt opereren, willen niet alleen voldoen aan de AVG wetgeving, maar houden rekening met de visie en bedoeling achter deze wet. Door rekening te houden met de wensen van burgers of klanten en door medewerkers mee te nemen in hun overwegingen, geven wij samen met onze opdrachtgevers vorm aan transparant beleid, en inhoud aan privacy-bewust en ethisch beleid.

Scroll naar boven

Europa

Iedere overheid en ieder bedrijf dient tegenwoordig rekening te houden met ‘Europa’. Steeds vaker beslist ’Brussel’ wat wel en niet kan op het gebied van digitalisering en duurzaamheid. Naast deze juridische insteek is het van belang om ‘Europa’ te snappen en doorgronden om maximaal te profiteren van de opties die deze vierde bestuurslaag heeft te bieden. Of het nu gaat om het aanvragen van subsidies, het beïnvloeden van wet- en regelgeving of het bijdragen aan belangrijke beleidsagenda’s voor de komende jaren.

Door ons uitgebreide netwerk, onze ruime ervaring als adviseur van de Europese Commissie en de directe contacten met allerlei organisaties, netwerken en ecosystemen die verbonden zijn aan de  Europese Commissie zijn wij in staat om iedere overheid, ieder bedrijf, netwerk of ecosysteem de juiste keuzes te laten maken aangaande Europa of juist Europa te helpen met het agenderen van onderwerpen, behoeften en het samenbrengen van alle belanghebbenden in de quadruple helix (publieke en private sector, wetenschap en de samenleving). 

Thema's

Twin Transition

De groene en digitale transities kunnen parallel plaatsvinden en beide transities zullen enorme gevolgen hebben voor de toekomst van werk en onze politieke systemen. Maar ze zijn ook fundamenteel anders. We hebben een andere mate van keuzevrijheid en een ander gevoel van urgentie bij het nastreven ervan. De groene transitie is een noodzakelijk antwoord op een verergerende klimaatcrisis. Bij de digitale transitie gaat het erom dat de EU niet verder achterop raakt bij haar collega's op het gebied van digitale technologieën en dat zij gebruikmaakt van de voordelen die gepaard gaan met een gemoderniseerde digitale economie. Hoe pak je je rol als overheid of bedrijf in deze transities op Europees vlak en hoe help je de Europese soevereiniteit te behouden of uit te breiden? INSPIR8ION helpt je bij het verkrijgen van de juiste inzichten, aan te sluiten bij de juiste netwerken en in gesprek te gaan met de beleidsmakers van de Europese Commissie.

European Autonomy

Verschillende Europese leiders hebben gewezen op de veranderende rol die de Europese Unie (EU) zou moeten spelen in de internationale arena: ze moet geopolitieker worden, ze moet een betere mondiale partner en veiligheidsleverancier worden, en ze moet in staat zijn om haar eigen belangen te behartigen en haar eigen beslissingen nemen. Om deze ambities waar te maken, is het nu tijd voor de EU om in actie te komen. Dit geldt met name gezien de steeds uitdagendere internationale omgeving waarin de EU opereert: een verzwakte internationale, op regels gebaseerde orde; bedreigingen van actoren als Rusland en China; vrees dat de veiligheidsgarantie van de Verenigde Staten (VS) niet langer vanzelfsprekend is (onafhankelijk van wie het Witte Huis bezet); en het uitbreken van een wereldwijde pandemie die heeft aangetoond dat de EU-lidstaten in de eerste plaats in hun eigen individuele belang handelen. In het licht van deze ontwikkelingen en om te voldoen aan de bredere ambities van Europa maakt INSPIR8ION onderdeel uit van breed cross-sectoraal netwerk om de Europese Commissie en individuele lidstaten te ondersteunen op het gebied van Digitalisering, Europa en Duurzaamheid.

Digital Diplomacy

Digitale technologieën hebben nieuwe kansen en risico's gebracht in het leven van EU-burgers en mensen over de hele wereld. Ze zijn ook belangrijke concurrentieparameters geworden die het geopolitieke machtsevenwicht kunnen verschuiven. De EU heeft een groeiend web van digitale allianties en partnerschappen over de hele wereld. Zij investeert steeds meer in digitale infrastructuur en in het ondersteunen van partners bij het definiëren van hun regelgevende benadering van technologie op basis van een mensgerichte benadering in het kader van de Global Gateway-strategie. Tegen deze achtergrond verzoekt de EU alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat digitale diplomatie een kerncomponent een integraal onderdeel wordt van het externe optreden van de EU, en nauw wordt gecoördineerd met ander extern EU-beleid inzake cyberdreigingen en de bestrijding van hybride dreigingen, met inbegrip van manipulatie van buitenlandse informatie en interferentie. Om deze ambities te ondersteunen is INSPIR8ION een samenwerking aangegaan met Connect2Trust en The Hague Security Delta om de Nederlandse belangen in Europa mede te behartigen.

Digital Sovereignty

Er is een groeiende bezorgdheid dat de burgers, bedrijven en lidstaten van de Europese Unie (EU) geleidelijk de controle verliezen over hun gegevens, over hun innovatievermogen en over hun het vermogen om wetgeving in de digitale omgeving vorm te geven en te handhaven. Tegen deze achtergrond  steunen alle lidstaten een nieuwe beleidsaanpak die is ontworpen om de strategische autonomie van Europa in het digitale veld te beschermen. Het begrip 'technologische' of 'digitale soevereiniteit' is onlangs naar voren gekomen als een middel om de visie op Europees leiderschap en strategische autonomie op digitaal gebied te benadrukken. Sterke zorgen zijn geuit over de economische en sociale invloed van niet-EU-technologiebedrijven: zij bedreigen de controle van EU-burgers over hun persoonlijke gegevens en beperkt zowel de groei van EU-hightechbedrijven als het vermogen van nationale en EU-regelgevers om hun wetten te handhaven. INSPIR8ION heeft een groot netwerk startups, scale-ups en corporates, en helpt hen mede deze lijn van de Europese Unie te incorporeren in hun bedrijfsstrategie en -beleid. Daarnaast schakelen wij met bedrijven afkomstig uit andere continenten om te bezien of deze Europese normen en waarden ook passen in andere culturele contexten.

Digital Skills

Meer dan 70% van de bedrijven geeft aan dat het gebrek aan personeel met voldoende digitale vaardigheden een belemmering vormt voor investeringen. Europa kampt ook met een tekort aan digitale experts die geavanceerde technologieën kunnen ontwikkelen ten behoeve van alle burgers. Een sterke digitale economie aangedreven door Europeanen met digitale vaardigheden is van vitaal belang voor innovatie, groei, banen en het Europese concurrentievermogen. De verspreiding van digitale technologieën heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt en het soort vaardigheden dat nodig is in de economie en in de samenleving. Lidstaten, bedrijven, aanbieders van opleidingen, de Europese Commissie en andere organisaties moeten samenwerken om de digitale vaardigheidskloof aan te pakken. INSPIR8ION werk nauw samen met de EU, de Rijkdacademie voor Digitalisering en Informatisering, universiteiten, hogescholen, MB's en commerciële opleiders om het gat richting de toekomstige beroepsbevolking te verkleinen en de huidige generaties de handvatten te bieden om een leven lang te leren. Dit doen wij onder andere door onze inspiratiesessies, leergangen, inspiratiereizen en keynote presentaties tijdens evenementen. 

Subsidies

Je kunt als bedrijf, overheid of maatschappelijke organisatie op verschillende manieren een EU-subsidie aanvragen. Waar je de aanvraag moet indienen, hangt af van de subsidieregeling. Het kan bij de nationale overheid, het nationale bureau van de Europese Commissie of direct bij de Europese Commissie. Een Europese subsidie krijgen is meestal alleen mogelijk via ‘Call for proposal’. Dat wil zeggen dat de Europese Unie een oproep doet om voorstellen in te dienen. Belangstellenden kunnen dan een actieplan indienen dat overeenkomt met het beleidsterrein en met de gestelde voorwaarden. INSPIR8ION helpt je de juiste subsidiestromen te vinden, voorstellen te schrijven, consortia van partners op te bouwen en (mede) de gewonnen voorstellen te vertalen naar een project- of programma met de daarbij behorende managementstructuren, communicatie, disseminatie en het noodzakelijke stakeholdermanagement. Wij fungeren naast het zijn van 'indieners' ook als 'beoordelaars' in opdracht van de Europese Commissie. Op basis van de geschetste ervaring kunnen wij eenvoudig een subsidiekanaal inrichten, de meest relevante ontwikkelingen schetsen, de meest kansrijke onderwerpen uiteenzetten en direct contact leggen met ambtelijk vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Public Affairs

Politieke en ambtelijke besluiten hebben impact op bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van een onderneming, reputatie van een bestuurder, op de ambitie van een brancheorganisatie en vooral op ons dagelijks leven Daarom levert INSPIR8ION, in opdracht van of op eigen initiatief, een bijdrage aan de totstandkoming van beleid op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Dit doen wij doormiddel van een proactieve en systematische public affairs en lobby-aanpak, gericht op daadwerkelijke impact in de praktijk. Investeren in public affairs is instrumenteel in het behalen van jouw beleids- en bedrijfsdoelstellingen, en is daarmee in het belang van jouw onderneming, branchevereniging, NGO of overheidsorganisatie. De verwevenheid tussen bestuurslagen is sterker dan ooit en ook daarom is het van belang om te weten waar je in Den Haag, Brussel, gemeente of provincie moet zijn. En hoe je meerdere bestuurslagen tegelijk actief moet zijn. Wij kennen als INSPIR8ION deze vier bestuurslagen als geen anders en spreken de taal van de 'overheid', zowel ambtelijk als bestuurlijk. 

Ecosystemen

Inclusieve innovatie, ondernemerschap en investeringsecosystemen kunnen overal worden gebouwd. De essentie van een ondernemend ecosysteem zijn de mensen en een cultuur van vertrouwen en samenwerking die hen in staat stelt om succesvol met elkaar om te gaan. Een inclusief ecosysteem zorgt voor de snelle ontwikkeling en stroom van authentiek divers talent, informatie en middelen. Op deze manier kunnen ondernemers en overheden snel vinden wat ze nodig hebben in iedere groeifase, of wanneer zij op zoek zijn naar een oplossing voor een maatschappelijke uitdaging. Daardoor is het geheel meer dan de som der delen. Ecosysteemopbouw is het leidende model voor gemoderniseerde economische, sociale en ecologische ontwikkeling en de katalysator voor het creëren van nieuwe ondernemingen, banen en brede, inclusieve welvaart. INSPIR8ION heeft een eigen ecosysteem/stakeholder-management model ontwikkeld dat we reeds hebben ingezet bij meer dan 20 opdrachtgevers. Wij helpen je graag toe te treden tot een ecosysteem, een ecosysteem op te zetten en ecosystemen te verbinden in een 'network of networks'. Dit om capaciteit en competenties vanuit de publieke en private sector te benutten, aangevuld met wetenschappelijke inzichten en feedback vanuit de samenleving. 

Scroll naar boven

Duurzaamheid

Een duurzame toekomst vereist een gezonde planeet en een samenleving met sociaaleconomische samenhang. In die duurzame toekomst is er fatsoenlijk en zinvol werk voor iedereen, met gelijke kansen in een inclusieve samenleving. Om die duurzame toekomst mogelijk te maken, dienen individuen en (publieke) organisaties bij beslissingen rekening te houden met de zogeheten ESG’s; dwz. ‘environmental, social & governance aspecten’. Hiermee geven zij 'duurzaam digitaal' een centrale plaats in de strategie en maken het tot de aanpak voor een succesvolle transitie.

De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties helpen organisaties om invulling te geven aan duurzaamheid. Het verbinden van SDGs aan jouw strategie is ook direct goed voor de organisatie. Het verkleint risico’s, verlaagt kosten, vergroot het vertrouwen in jouw organisatie, wat weer mogelijke kansen biedt tot meer groei. Organisaties die de SDGs aan hun strategie verbinden, spreken wereldwijd dezelfde taal, kunnen zich eenvoudiger vergelijken en sluiten gemakkelijker partnerschappen.

Thema's

Circulaire Economie

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties, vanuit het streven om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel is een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. In overeenstemming met de doelstelling van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te realiseren, zoals opgenomen in de Green Deal, heeft de Europese Commissie een EU-actieplan voor de circulaire economie aangenomen met een focus op afvalpreventie en -beheer en op het stimuleren van groei en het concurrentievermogen en het mondiale leiderschap van de EU op dit gebied. Om een volledig circulaire economie tot stand te brengen, moet in alle stadia van een waardeketen aandacht worden besteed aan circulariteit en duurzaamheid: van ontwerp tot productie, en in het hele traject tot bij de consument. Het actieplan van de Commissie is gericht op zeven gebieden die cruciaal zijn om een circulaire economie te bereiken. Het gaat om: kunststoffen; textiel; elektronisch afval; levensmiddelen, water en voedingsstoffen; verpakkingen; batterijen en voertuigen; en gebouwen en bouwmaterialen. INSPIR8ION helpt overheden en bedrijven bij deze circulaire transitie door middel van het inzetten van onze 8 perspectieven en digitale producten en diensten om deze noodzakelijke transformatie te versnellen.

Duurzame Inclusie

Wereldwijd staat het behoud van onze planeet hoog op de agenda. Ook Nederland zit midden in een transitie. Maar wat is duurzaamheid en wie bepaalt dat? Is er ruimte voor verschillende visies, idealen en werkwijzen binnen de duurzaamheidsbeweging, of wordt in de strijd tegen klimaatverandering ook de strijd tegen ‘de ander’ uitgevochten? Hoe kunnen we werken aan mondiale klimaatrechtvaardigheid, een goed leven voor allen, en welke rol speelt zingeving in dit geheel? Deze en nog vele andere vragen liggen ten grondslag aan het beleidsthema ‘inclusieve duurzaamheid’. Zowel ‘inclusief’ als ‘duurzaamheid’ gebruiken we bij INSPIR8ION in de breedste zin van het woord. We belichten en benadrukken dus niet alleen interculturele diversiteit, maar ook interlevensbeschouwelijke en intergenerationele perspectieven. We kijken naar de impact van de duurzaamheidstransitie op mensen met verschillende sociaaleconomische achtergronden en opleidingen. Wij houden in het bijzonder rekening met de manieren waarop etniciteit, gender, levensbeschouwing en sociaaleconomische status elkaar beïnvloeden. Daarbij laten we opiniemakers, onderzoekers en ervaringsdeskundigen aan het woord via onze podcasts, webinars en evenementen.

Duurzame Vaardigheden

Duurzame inzetbaarheid en vaardigheden gaan hand in hand. Dit is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid en vaardigheden richt zich op jong en oud. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar zijn en blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Duurzame inzetbaarheid begint op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker. Als de werkgever hier rekening mee houdt en op inspeelt, kan dat zelfs de arbeidsproductiviteit bevorderen. INSPIR8ION staat een leven lang leren voor, en combineert dit met diverse producten en diensten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen en duurzame vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van Digitalisering, Europa en Duurzaamheid. 

Duurzaam digitale infrastructuur

De aarde warmt op, het klimaat verandert en de gevolgen ervan merken we allemaal. Het is van groot belang dat we nu adequaat reageren om onze planeet leefbaar te houden. Grote opdrachtgevers van infraprojecten in Nederland en Europa willen in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Zo verminderen we ook de uitstoot van fijnstof en stikstof. Daarnaast wordt deze transitie ondersteunt door het inbedden van een duurzame digitale infrastructuur die mede zorgt voor de gewenste transformatie van onze fysieke en digitale infrastructuur in Nederland en Europa. Als we in 2030 nog werken met de technieken van nu, halen we onze gezamenlijke ambities niet.Samenwerken met andere publieke opdrachtgevers is cruciaal, want samen hebben de vier bestuurslagen veel meer impact. INSPIR8ION helpt met het maken van uniforme afspraken, innovatiekracht te bundelen vanuit diverse partijen, en draagvlak te creëren bij de diverse belanghebbenden in de publieke en private sector, vanuit het perspectief van de samenleving. 

Urban Planning

Steden worden gezien als zowel de bron van als de oplossing voor de huidige economische, ecologische en sociale uitdagingen. De stedelijke gebieden van Europa herbergen meer dan tweederde van de EU-bevolking, zijn goed voor ongeveer 80% van het energieverbruik, en genereren tot 85% van het NBP van Europa. Deze stedelijke gebieden zijn de motoren van de Europese economie en fungeren als katalysatoren voor creativiteit en innovatie in de hele Europese Unie. Maar het zijn ook plekken waar hardnekkige problemen, zoals werkloosheid, segregatie en armoede, het grootst zijn. De verschillende dimensies van het stadsleven – ecologisch, economisch, sociaal en cultureel – zijn met elkaar verweven en succes in stedelijke ontwikkeling kan alleen worden bereikt door een geïntegreerde aanpak. Maatregelen op het gebied van fysieke stadsvernieuwing moeten worden gecombineerd met maatregelen ter bevordering van onderwijs, economische ontwikkeling, sociale integratie en milieubescherming. Het roept ook op tot sterke partnerschappen tussen lokale burgers, het maatschappelijk middenveld, de industrie en verschillende overheidsniveaus. Precies dat is wat INSPIR8ION dagdagelijks doet. Het verbinden van de juiste partijen om de stedelijke ontwikkeling van nu en in de toekomst te laten aansluiten op de wensen en eisen vanuit een steeds meer dynamisch wordende samenleving.

Mobiliteit

De EU heeft haar 'Strategie voor slimme en duurzame mobiliteit' uitgebracht, waarin een aantal doelen wordt uiteengezet voor hoe mensen en goederen zich de komende decennia door en tussen onze steden zullen verplaatsen. Eén ding is zeker: de Europese Commissie wil het reizen binnen en tussen steden veranderen. Steden moeten daarom voorop lopen in de transitie naar meer duurzaamheid. De Commissie zal verder samenwerken met steden en lidstaten om ervoor te zorgen dat alle grote en middelgrote steden die stedelijke knooppunten zijn van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) tegen 2030 hun eigen plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit invoeren. Deze plannen moeten nieuwe doelen bevatten, bijvoorbeeld over nul uitstoot en nul verkeersdoden. Er is behoefte aan duidelijker begeleiding op het gebied van mobiliteitsbeheer op lokaal en regionaal niveau, met inbegrip van betere stadsplanning, en op connectiviteit met landelijke en voorstedelijke gebieden, zodat forenzen duurzame mobiliteitsopties krijgen. INSPIR8ION heeft de Europese Commissie erop geattendeerd dat er een dimensie in hun strategie ontbreekt en dat is die van Urban Air Mobility. Dit brengt een nieuw ruimtelijk perspectief met zich mee dat al in dit stadium meegewogen moet worden bij de herinrichtingsplannen voor de openbare ruimte en fysieke infrastructuur. Omdat deze zogenaamde derde dimensie ontbreekt bieden wij steden, regio's en bedrijven maatwerk consultancy aan om te begrijpen wat deze vorm van mobiliteit kan bijdragen aan hun bedrijfs- en beleidskeuzes ter bevordering van de duurzaamheid van mobiliteit in steden, regio's en bij bedrijven.

Supply Chain

Recente wereldwijde gebeurtenissen hebben geleid tot nieuwe verstoringen van de digitale (logistieke)keten, wat wijst op een gebrek aan inzicht in zaken en operaties. Door de disruptie waren organisaties niet in staat de vraag te voorspellen, het aanbod te voorspellen en leveringsschema's te halen. Dit benadrukt van het belang van redundantie in toeleveringskanalen en lokale en regionale  aanwezigheid van hoogwaardige lokale industrie en expertise; kortom een ecosysteem dat in staat is om in de hedendaagse en toekomstige behoeften van de samenleving te voorzien. Het digitaliseren van supply chains biedt meer flexibiliteit bij het verkrijgen van toegang tot supply chain-informatie, verbeterde samenwerking met belangrijke belanghebbenden in het digitale ecosysteem en end-to-end zichtbaarheid om de zakelijke voordelen te verbeteren en efficiënte B2B-activiteiten te creëren die inspelen op de huidige zakelijke behoeften en opkomende risico's. INSPIR8ION helpt met het digitaliseren en automatiseren van supply chains, het verbinden met andere databronnen die de kwaliteit van de informatie richting partners of klanten bevorderen en zorgt voor de verbinding tussen de fysieke en digitale infrastructuur op een duurzaam digitale manier. 

Energietransitie

Een energiesysteem met veel minder CO2-uitstoot betekent minder energie gebruiken, die energie zoveel mogelijk uit hernieuwbare bronnen halen en, voor zover dat niet lukt, fossiel zo schoon mogelijk inzetten. Het klinkt simpel, maar de praktijk is weerbarstig. Er zijn vele technische opties (de bouwstenen). Die moeten met elkaar worden verbonden tot een nieuw efficiënt en koolstofarm geheel. Hiervoor zijn slimme keuzes en oplossingen nodig. Een mooi voorbeeld van zo’n slimme oplossing is de optimale benutting van hernieuwbare elektriciteit. In het energiesysteem moet er balans zijn tussen vraag en aanbod van warmte, brandstoffen en elektriciteit. Dat laatste vormt een uitdaging op zich, gelet op het fluctuerende aanbod van zon en wind. Soms is er te veel, soms te weinig aanbod. Daarom is er ook de uitdaging om de elektriciteit uit die bronnen tijdelijk op te slaan. INSPIR8ION past het backcastingmodel E-Design toe en helpt om beter inzicht te verkrijgen in de combinaties van technieken die nodig zijn om tot een bepaalde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te komen. Deze versie kent tien bouwstenen voor het systeem van 2050, met elk twee standen: geen/beperkt (nu al ingezette trends zijn meegenomen) en vergaand. Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Scroll naar boven

De 8 perspectieven van INSPIR8ION®

In onze continu veranderende wereld is er een overschot aan methodieken, modellen en aanpakken over hoe om te gaan met verandering, maar wordt de geschetste verandering en het bijbehorende proces nog steeds gezien als een lineaire, overzichtelijke en volledig te controleren beweging ‘vooruit’. Ofwel van A naar B. Vaak gedreven door een (verkapte) efficiency behoefte of om de effectiviteit van de medewerkers te vergroten. Juist dat bewuste element, de mens, wordt vaak overgeslagen. Of het nu gaat om het bestuur, de directie, het management, de medewerkers of de doelgroep (klanten/ burgers). Een ander onderschat fenomeen is de context waarin een organisatie zich begeeft. Of het nu gaat om de financiële, relationele, juridische of sociaal-maatschappelijke context.

Al aspecten hebben invloed op jouw organisatie, jouw mensen en de te bereiken doelen en doelgroepen. Iedere context vergt een ander perspectief en een andere aanpak. Met oog voor jouw persoonlijke organisatiecontext, staat INSPIR8ION voor passend maatwerk. Dit type maatwerk hebben wij vertaald in 8 perspectieven om naar de organisatie, haar uitdagingen en de daarbij relevante netwerken te kijken. Deze 8 perspectieven vormen gezamenlijk een ultieme, integrale aanpak, maar zijn ook separaat toe te passen aan de exacte behoefte van jou als opdrachtgever. Ieder perspectief wordt ondersteund door een quick-scan bestaande uit een serie vragen die betrekking heeft op dat bewuste perspectief en de specifieke context van jouw organisaties. Zodoende komen we tot passende oplossingen, veranderingen, transities die duurzaam zijn en zorgen voor een toekomstbestendige ontwikkeling van jouw organisatie, mensen en (positie in het) netwerk.

Organisatie

Waar staat jouw organisatie nu en welke transitie is noodzakelijk om relevant te zijn en blijven?

Strategie

Past de huidige strategie bij de duurzame ontwikkeling en positionering van de organisatie?

Leiderschap

Welk type leiderschap past het beste bij de visie en missie van de organisatie?

Communicatie

Hoe creër je draagvlak bij de verschillende doelgroepen en wat is de toon van de communicatie?

Netwerk

Past het huidige netwerk van de organisatie bij de herijkte ambitie en noodzakelijke transitie?

Positionering

Is jouw organisatie voldoende zichtbaar en heb je de juiste positie in het netwerk?

Impact

Welke tastbare resultaten wil jouw organisatie bereiken en is deze impact meet- en tastbaar?

Verbinding

Heeft jouw organisatie voldoende overzicht en inzicht in alle ontwikkelingen om effectief te zijn?

Scroll naar boven

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

CONNECTING THE UNCONNECTED

Contact ons

Heb je een vraag of verzoek? Neem dan contact met ons op!

Bezoekadres

Maaskade 127
3071 NK  Rotterdam
Nederland

info@inspir8ion.nl
www.inspir8ion.nl